Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Atbalsta personāls

Mērķi un uzdevumi

Palīdzēt skolēniem maksimāli sasniegt mācību un sociālos mērķus, veidot labvelīgo vidi vispārizglītojošajam procesam. Laicīgi nodrošināt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās, saskarsmē un emocionālajā sfērā.

Speciālisti: 

sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa, psihologs, direktora vietnieks izglītības jomā

 

Sociālais pedagogs

konsultē sociālajos jautājumos,

organizē profilaktiskos pasākumus par bērna tiesībām un pienākumiem, par dažādām atkarībām un drošību, 

palīdz konfliktsituāciju risināšanā,

pēta un novērtē bērna mājas apstākļus,

nepieciešamības gadījumā aizsargā bērna tiesības sociālajos institūtos.

 

Logopēds

diagnosticē runas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumus skolēniem (1. klasē - skolēnu gatavību lasīšanas un rakstīšanas apguvei),

strādā ar runas traucējumu novēršanu,

konsultē skolēnus, vecākus un skolotājus dažādu traucējumu jautājumos.

 

Medmāsa

nodrošina pirmo palīdzību,

organizē dažādu slimību profilaksi skolā,

novada konsultācijas higiēnas un bērna fiziskās veselības jautājumos,

organizē bērnu plānveidīgas apskates.

 

Psihologs

strādā individuāli ar ģimeni un bērnu,

palīdz konstruktīvi risināt konfliktus un domstarpības mācību procesā,

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituāciju risināšanā,

palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes prasmes,

palīdz vecākiem un skolotājiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības un uzmanības problēmas,

nodrošina psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Psiholoģiskais dienests (vispārīga informācija)