Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Vispārīga informācija

Rīgas Purvciema vidusskola dibināta 1988. gada 1. septembrī. No tā laika skola darbojusies nepārtraukti, mainījies tikai nosaukums:

1988. –1991. g. skola saucās Rīgas 24. vidusskola, 1991. - 2001. g. - Rīgas Purvciema ģimnāzija.

1989. gadā skolā sākās priekšmetu padziļināta mācīšana atbilstoši pārmaiņu laikmeta sabiedrības pasūtījumam: tika izveidotas humanitārā, estētiskā, matemātiskā novirziena klases gan pamatskolā, gan vidusskolā. Kā rezultāts - vidusskolas audzēkņu godalgotās vietas rajona, pilsētas un valsts olimpiādēs, konkursos, liels vecāku un skolēnu atbalsts padziļinātajai priekšmetu mācīšanai, līdztekus saglabājot vispārizglītojošā mācību plāna kodolu. Skolā tolaik izveidojās saliedēts domubiedru kolektīvs, kuram pa spēkam bija dažādu uzdevumu risināšana gan mācību, gan ārpusklases darbā.

Sasniegtais mācību un audzināšanas darba līmenis padziļinātās priekšmetu mācīšanas jomā loģiski īstenojās 1991. gada 1. septembrī jaunajā skolas nosaukumā: Rīgas Purvciema ģimnāzija. 10 gadu laikā ģimnāzijā tika īstenots progresīvas mācību programmu veidošanas un realizēšanas princips: padziļināta priekšmetu mācīšana no 1. līdz 12. klasei. Saglabājās trīs pamatnovirzieni: humanitārais (ar padziļinātu svešvalodu apguvi), matemātiskais (ar padziļinātu matemātikas un datorzinību apguvi) un estētiskais (ar padziļinātu mūzikas, horeogrāfijas un mākslas apguvi). Liela uzmanība tika veltīta valsts valodas apguvei visu novirzienu klasēs. Izvērsās sadarbība ar Latvijas augstskolām. 1992. gadā parakstīti sadarbības līgumi ar Rīgas Aviācijas universitāti, Latvijas Universitāti. Stundas dažādu novirzienu priekšmetos vadīja augstskolu mācībspēki, un labākie Purvciema ģimnāzijas absolventi turpināja mācības RAU 1.-2.kursā izvēlētajā specialitātē.

1994. gadā Rīgas Purvciema ģimnāzijai tika piešķirts skolas ar padziļinātu svešvalodu mācīšanu statuss (LR IZM rīkojums Nr.554.). Novirziena klašu mācību plānā tika iekļauti speciālie priekšmeti, tādi kā literatūra angļu valodā, biznesa angļu valoda, 2. svešvaloda (vācu, franču, spāņu), fakultatīvie kursi Lielbritānijas un ASV vēsturē u.c. Izstrādāti un apstiprināti vidējās izglītības standarti “Angļu, amerikāņu un austrāliešu literatūra”, “Biznesa angļu valoda”.

Sakarā ar jaunā LR Izglītības likuma stāšanos spēkā, ar 2001. gada 1.septembri ģimnāziju pārdēvēja par vidusskolu.

Šobrīd Rīgas Purvciema vidusskolā mācās 1425 dažādu tautību skolēni un tiek piedāvātas 3 licencētas un akreditētas vispārējās izglītības programmas:

1. Pamatizglītības mazākumtautību programma. Programmas kods 21011121. Licences Nr. V_2564, licencēta 08.06.2020.

2. Vispārējās vidējās izglītības programma. Programmas kods 31016011. Licences Nr. V_3112, licencēta 08.07.2020.

3. Pamatizglītības programma. Programmas kods 21011111. Licences Nr. V_6871, licencēta 05.04.2023

Skola piedāvā 20 interešu izglītības programmas, fakultatīvās stundas, individuālās un grupu darba nodarbības, kā arī konsultācijas izglītojamiem.

Skola tiek finansēta no Rīgas valstspilsētas budžeta, no valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu darba samaksai, kā arī pašu ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.

Skolas izveidotais izglītības iestādes modelis nodrošina izglītības variantus, ļauj apmierināt mikrosociuma izglītības prasību dažādību. Tādēļ stratēģiskā perspektīva ir šī modeļa attīstīšana un pilnveidošana. Attiecīgi rodas nepieciešamība mainīt prioritātes mācību un audzināšanas procesā, pirmajā plānā izvirzot ne tikai tradicionālo izglītības kvalitātes paaugstināšanas uzdevumu, bet prasot atrisināt bērna adaptācijas problēmu apkārtējā vidē. Tas maina audzināšanas un izglītošanas uzdevumu mērķus, pieeju, izpratni. Viena no galvenajām jaunas pieejas tēzēm ir fundamentālās izglītības ideja, kas dod cilvēkam iespēju apgūt vienotu pasaules ainu un atrast savu vietu tajā, adekvāti interpretēt iegūto informāciju.

Skolas misija ir integrācija kā līdzeklis, kas nodrošina vienotu pasaules izpratni un cilvēka spēju domāt sistēmā, risinot praktiskos uzdevumus. Skolas vīzijā radošuma komponente tiek iekļauta gan kā ikdienas mācību darbība, gan kā mācību procesa rezultāts: projektos, izstādēs, koncertos, izrādēs, simulācijas spēlēs un konferencēs.

Skolas pamatmērķis ir īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai drošā, atvērtā, demokrātiskā, profesionālā un radošā izglītības vidē.

Pedagogi sadarbojas mācību procesā, ir īstenojuši starppriekšmetu saikni atbilstīgi pārejai uz kompetenču pieeju mācību satura apguvē un sniegt savstarpēju atbalstu mūsdienīgā mācīšanas procesā. Pedagogi ir īstenojuši profesionālās kompetences pilnveidi un iesaistījušies metodiskā darbā skolā, lai iestādē būtu vienots pamats izpratnei par mūsdienīgu mācību procesu un tā īstenošanu.

Pedagogu kolektīvs ir radošs un inovatīvs, pedagogi veic vispusīgu metodisko darbu, ir standartu un mācību priekšmetu programmu autori, piedalās radošo darbu skatēs, aktīvi darbojas dažādos projektos. Skolā ir organizēts sistemātisks pedagogu darbs ar pedagoģiskajām inovācijām, un tā rezultāts – kvalitatīvs mācīšanas procesa līmenis. Pedagogi rosina skolēnus apgūt dažādas sadarbības formas un pētnieciskā darba iemaņas.

Skolā izveidojies darbaspējīgs kolektīvs ar pietiekamu radošo potenciālu un uzkrāta nopietna profesionālā, pedagoģiskā un metodiskā pieredze. Liela uzmanība tiek pievērsta skolotāju un skolēnu mijiedarbībai mācību procesā.

Mūsu skolēni parāda labus rezultātus valsts pārbaudes darbos gan par pamatskolas, gan par vidusskolas kursu. Vairāk nekā 90% Rīgas Purvciema vidusskolas absolventu ik gadus turpina mācības Latvijas un ārzemju augstskolās, t.sk. budžeta grupās. Skolā strādā 118 skolotāji: 97 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, 14 ar citu atbilstošu augstāko izglītību, 40 skolotājiem ir maģistra grāds. Visi skolotāji savlaicīgi iziet kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, un skolā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja tālākizglītību.

Katra mācību gada beigās ir skolēni, kuri saņem Ministru prezidenta, Izglītības un zinātnes ministra un Rīgas domes priekšsēdētāja Atzinības rakstus par labām sekmēm.

Latvijas lielo skolu reitingā 2023 darbā ar talantīgajiem skolēniem skola ir 9. vietā.

Skolā darbojas vienota audzināšanas darba plānošana 1.-12.klasēs, tika izstrādāta skolas audzināšanas programma, notiek svarīgi audzinoša rakstura ārpusklases pasākumi. Skolā pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās skolēni. Skola organizē un piedalās pilsoniski izglītotas, patriotiskas, nacionālo kultūrvērtību izprotošas personības veicinošos pasākumos. Skola piedāvā izglītojamajiem dažāda veida izglītojošās ekskursijas, pārgājienus, muzeju apmeklējumus, kopīgā sadarbībā īsteno iestādes tradīcijas, kopīgi organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, lai rezultātā stiprinātu izglītojamo piederības izjūtu valstij. Skolā produktīvi un rezultatīvi darbojas izglītojamo pašpārvalde, kura sadarbojas arī ar Rīgas Skolēnu domi. Īpaši ir jāizceļ Bērnu tiesību komisijas darbs izglītojamo pašpārvaldē, kur pašpārvaldes dalībnieki palīdz saviem vienaudžiem mācībās un brīvā laika saturīgā pavadīšanā. Skola piedalās starptautiskajos projektos, kas veicina daudzpusīgu izglītojamo personības veidošanos.

Karjeras izglītības programma un tās īstenošana veiksmīgi integrēta skolas izglītības programmu saturā. Skola piedāvā skolēniem dažādas iespējas iegūt kvalitatīvu, daudzveidīgu un lietderīgu informāciju par vidējās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām; notiek veiksmīga sadarbība ar augstskolām. Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par vidējās izglītības programmu izvēles iespējām.

Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Skolēniem ir iespēja vērsties pie sociālā pedagoga vai psihologiem, savstarpējās attiecības gan skolēnu, gan pedagogu kolektīvā ir labas un cieņas pilnas. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Veiksmīgi strādā bērnu tiesību aizsardzības komisija.

Liela loma skolas dzīvē un attīstībā ir vecākiem. Skolā darbojas skolas padome. Informācijas apmaiņa notiek vecāku sapulcēs, konsultācijās, atvērto durvju dienās, vecāku komitejās, vecāku sapulcēs.

Skolas budžeta līdzekļus veido pašvaldības un valsts finanšu līdzekļi, kuri tiek aprēķināti pēc skolēnu skaita. Speciālo budžetu veido telpu īres nauda. Finansiālu palīdzību sniedz sabiedriskā organizācija “Purvciema vidusskolas atbalsts”.

Plānveidīgi tiek pilnveidota un modernizēta skolas materiāli tehniskā bāze, bibliotēka. Darbojas 3 datorkabineti, 2 horeogrāfijas un 2 sporta zāles.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit